Introduction    

 • Basis
 • Introductie
 • Opbouw van PRINCE2
 • Het Foundation examen
 • Voordelen van PRINCE2

Je kent voldoende als je:

 • Kan beschrijven wat het toepassingsgebied van PRINCE2 is;
 • De 6 beheersaspecten kent;
 • De opbouw van PRINCE2 kent;
 • Duidelijk een onderscheid kan maken tussen inhoud en management van een project.

Definities en Kernbegrippen

Project:

Een tijdelijke organisatie die in het leven wordt geroepen om één of meer business products op te leveren in overeenstemming met een overeengekomen business case.

 

 

Projectmanagement:

Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project en het motiveren van alle betrokkenen om de doelen van het project te bereiken binnen de verwachte prestaties op het gebied van tijd, kosten, kwaliteit, scope,benefits en risico's.

Beheersaspecten:

 1. Kosten;
 2. Tijd;
 3. Kwaliteit;
 4. Scope;
 5. Risico;
 6. Benefits.
 • PRINCE2 is een methode voor projectmanagement die door iedereen vrij gebruikt mag worden voor het managen van projecten en die wereldwijd één van de meest geaccepteerde methodes is.
 • PRINCE2 is generiek en kan toegepast worden op allerlei projecten ongeacht omvang, toepassingsgebied, waar ter wereld het project wordt uitgevoerd en ongeacht de culturele context
 • scheidt het management van het project van de inhoud (specialistische aspecten)
 • gaat uit van in principes die in de praktijk hebben bewezen te werken.
 

Hamburgermodel van projectmanagement

PRINCE2 is een projectmanagementmethode die zich alleen richt op de managementaspecten van een project en zich niet bezighoudt met inhoudelijke en technische uitvoerings aspecten.

hamburger

Net zoals hamburgers uit een inhoud en een vulling bestaan, bestaat een project uit de inhoud en management.

De eerste verantwoordelijkheid van de projectmanager is het uitvoeren van de processen die nodig zijn om het project te sturen: het managen van het project.

Hoewel het natuurlijk helpt om verstand te hebben van de inhoud van het project is het absoluut niet de bedoeling dat de projectmanager zich daar meer mee bezighoudt dan nodig om het project te managen!

De rol van de Projectmanager:

 • Plannen van de activiteiten
 • Bepalen van de benodigde resources: mensen en middelen
 • Uitvoering van werk delegeren
 • Monitoren of de uitvoering van werkzaamheden plaatsvinden volgens het plan
 • De uitvoering bijsturen wanneer die niet volgens plans verloopt
 • Maatregelen toepassen waardoor, indien mogelijk, de snelheid van het project verhoogd of de kosten verlaagd worden
 • Ervoor zorgen dat de juiste informatie bij beslissers in het project terecht komt.
 • Essentieel in het werk van de Project Manager is het mogelijk maken van beheersing (control)
 
prince2 opbouw

PRINCE2 biedt gebruikers het volgende:

 • 7 Principes
 • 7 Thema's
 • 7 Processen
 • Advies over de manier waarop PRINCE2 voor verschillende omgevingen op maat gemaakt kan worden
Principes
Algemene uitgangspunten op het gebied van projectmanagement gebaseerd op ervaring (best practices). In een project dat volgens PRINCE2 wordt gemanaged verwacht je die allemaal terug te zien.

Thema's
Aanwijzingen voor de uitvoeren van bepaalde aspecten van projectmanagement. Een thema geeft antwoord op de vraag "HOE moet ik iets doen". Het thema "Organisatie" geeft bijvoorbeeld een uitgebreide aanwijzing voor een verstandige manier om rollen, taken en verantwoordelijkheden in een project te beleggen.

Processen
De processen van PRINCE2 geven aanwijzingen over de verschillende stappen die in de loop van het project genomen moeten worden. Een proces geeft dus antwoord op de vraag: "WAT moet ik op een bepaald moment doen". 

PRINCE2 biedt niet:
 • Aanwijzingen voor technische werkzaamheden. Met PRINCE2 manage je het bouwen van het huis en ga je er van uit dat de metselaar zelf vakbekwaam is en geen aanwijzingen voor het metselen nodig heeft! Hierdoor is PRINCE2 generiek toe te passen.
 • Gedetaileerde plannings- en bewakingstechnieken. Bijvoorbeeld: Critical Path Analysis is een bekende planningstechniek. Deze techniek is elders al in detail beschreven en PRINCE2 doet dat niet nog eens dunnetjes over. Verder gaat PRINCE2 er niet vanuit dat in alle projecten altijd één bepaalde management techniek (zoals Critical Path Analysis) toegepast moet worden. Hierdoor biedt PRINCE2 de gebruikers de vrijheid om met behoud van de waardevolle elementen die de methode biedt zelf te kiezen voor dié management technieken die in de specifieke context van het betreffende project het meest effectief lijken. Zo ontstaat er geen keurslijf maar is flexibele toepassing van PRINCE2 mogelijk
 • Soft-Skills: Hierover zijn al bibliotheken vol geschreven en PRINCE2 doet geen uitspraken over gewenste eigenschappen of gedragingen van project managers. Dat een Project Manager leiderschap in het project moet tonen is duidelijk, maar even duidelijk is dat er geen dwingend voorschrift is te geven voor de gewenste stijl.
     

PRINCE2 2009 kwalificatieprogramma
Wijze van examineren Foundation examen:

 • Closed book;
 • Duurt 1 uur;
 • Multiple-choice vragen;
 • 75 vragen per examen;
 • 5 proefvragen die niet in de puntentelling worden meegeteld;
 • 35 goede antwoorden (van de 70 vragen) vereist om te slagen, 50%.
 

Op dit niveau wordt gemeten of een kandidaat als een geïnformeerd lid van een projectmanagementteam kan handelen, waarbij hij of zij gebruik maakt van de PRINCE2 methode binnen een projectomgeving die PRINCE2 ondersteunt.

Hiertoe dienen kandidaten aan te tonen dat zij de principes en terminologie van de methode begrijpen. Meer in het bijzonder moeten kandidaten in staat zijn om:

 • Het doel en de belangrijkste inhoud van alle rollen, de thema's, de processen en technieken te beschrijven;
 • Aan te geven welke managementproducten worden gezien als input, en welke als output van de processen;
 • Het belangrijkste doel en de kern van de inhoud van de belangrijkste managementproducten aan te geven;
 • De relaties tussen de processen, deliverables, rollen en management aspecten van een project aan te geven.

Benefits van PRINCE2 Voordat de structuur van de methode aan de orde komt, is het de moeite waard om de belangrijkste voordelen van het hanteren van PRINCE2 de revue te laten passeren.

 • PRINCE2 omvat de bewezen en beproefde best practices en governance voor projectmanagement.
 • PRINCE2 kan bij ieder soort project worden toegepast, en kan gemakkelijk worden geïmplementeerd naast bedrijfstakspecifieke modellen ('ontwerpmodellen' of 'ontwikkelingslevenscycli').
 • PRINCE2 is in brede kring erkend en bekend, en biedt daarom een gemeenschappelijke taal voor alle deelnemers aan een project, waardoor effectieve communicatie wordt bevorderd.
 • PRINCE2 voorziet in de expliciete herkenbaarheid van projectverantwoordelijkheden, zodat deelnemers zicht hebben op elkaars rollen en behoeften. Er is een vastgelegde structuur voor eindverantwoordelijkheden, het delegeren, bevoegdheden en communicatie. De focus op producten verheldert (voor alle partijen) wat een project gaat opleveren, waarom, wanneer, door wie en voor wie.
 • PRINCE2-plannen zijn zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de verschillende niveaus in het projectmanagementteam, waardoor communicatie en beheersing worden verbeterd.
 • De methode is gebaseerd op 'management by exception', dat voorziet in de efficiënte en nuttige inzet van managementtijd (zowel op bedrijfs-, programma-, Project Board- als projectmanagementniveau).
 • PRINCE2 zorgt ervoor dat deelnemers zich focussen op de levensvatbaarheid van een project in relatie tot de doelstellingen van de Business Case, in plaats van de afronding van het project te zien als doel op zich.
 • De methode definieert een grondige, maar efficiënte rapportagestructuur.
 • De methode zorgt ervoor dat stakeholders (inclusief sponsors en leveranciers van resources) op de juiste wijze zijn vertegenwoordigd bij het plannen en besluitvorming. Het hanteren van
 • PRINCE2 bevordert het leren en de voortdurende verbetering in organisaties. PRINCE2 bevordert de consistentie van projectwerk en de mogelijkheid tot hergebruik van project-assets;
 • PRINCE2 helpt ook verandering van personeel op te vangen en vermindert de impact van personeelswijzigingen/overdrachten.
 • PRINCE2 is als diagnostisch hulpmiddel van onschatbare waarde, door te helpen bij de borging en beoordeling van projectwerk, bij het oplossen van problemen en bij audits.
 • Er bestaan vele geaccrediteerde trainings- en consultancyorganisties (ATO's en ACO's) die wereldwijd actief zijn en deskundige ondersteuning kunnen bieden bij PRINCE2-projecten of aan organisaties die van plan zijn om PRINCE2 te gaan hanteren.